รายละเอียดหลักสูตร การฝึกอบรม อยู่ด้านล่าง
คลิกที่ภาพได้เลยครับ
TRAINING COURSE INFORMATIONS  ดูรายละเอียดหลักสูตรด้านล่างครับ

ขณะนี้ทางสถาบันได้เปิดการฝึกอบรมเป็นกลุ่ม เล็กๆ สำหรับบุคคลทั้วไป ซึ่งอาจจะมาจากหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้ได้ตามความต้องการตามความจำเป็นเพื่อให้ความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน อาจจะยังไม่มีกฏหมายบังคับแต่ว่านาๆประเทศเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อความปลอดภัย
     โดยคณะครู อาจารย์ มืออาชีพ ที่มีประสบการณ์สูง จากภาคอุตสาหกรรมน้ำมัน ปิโตรเลียมคนละ
มากกว่า 15-20-30  ปี เพราะว่าการสอนเรื่ององความปลอดภัยนั้นจะต้องเป็นทั้ง บู้ ทั้ง บุ๋น ซึ่งถ้า
หากว่าเป็นทั้งสองอย่างในหนึ่งเดียวละก็เยี่ยม แต่ที่จริงแล้วต้องเป็นเก่งมากกว่า สอง สาม สี่ ห้าเสีย
ด้วยซ้ำ   องค์กรของท่านล่ะต้องการหรือว่ามีความสนใจเรื่องไดก็สามารถสอบถาม เราจะจัดการให้
อย่างมืออาชีพครับ  แต่ละองค์กร แต่ละธุรกิจ แตกต่างกัน ไม่เหมือนกัน จึงต้องใช้ประสบการณ์ใน
เรื่องของความปลอดภัย การดับเพลิงโดยตรง มาเขียน มาแต่งเติมเสริมเพื่อให้เข้าตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละที่  การสอน การฝึกไม่ใช่การลอกแบบแล้วก็ เติมคำในช่องว่างให้ได้ครบแล้วเป็นอันว่าเสร็จ
เราไม่ได้สอนให้ลูกหลานเราคิด ให้มีทักษะของความเป็นลูกผู้ชาย คำนึงแต่ความเก่งอย่างเดียวตาม
ตำราไม่ได้ ครูก็ต้องศึกษาจากโลกกว้างให้มาก หากว่ามุมแคบ เด็กก็คิดแคบ
    บางครั้งการอบรมติดที่ค่าใช้จ่าย ส่งเสนอราคาให้ตามค่าใช้จ่ายในการฝึกที่แพงมาก  ถูกกว่าหรือ
แพงกว่าก็ต้องดูด้วยว่า ใครสอน ที่ไหน  สอนอะไร  ด้วยถ้าจะเอาราคาถูกและดีคงยากหน่อย หากว่า
งบประมาณไม่พอก็บอกกันเพราะสถาบันเราสอนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานราชการที่เมื่อฝึกแล้วสามารถนำกลับไปช่วยบ้านเมืองของเขา มากมาย
  
 ขณะนี้ศูนย์ฝึก ทาฟต้า ของเราได้ฝึกดับเพลิงขั้นก้าวหน้า กว่า 16,000 คน รุ่น ๆละประมาณ25-30 คน  ในเวลา 18 ปีเศษ ตั้งแต่ ศาลายา ปราจีนบุรี จนถึง ปัจุบันที่ศูนย์ฝึกไทย ไฟร์ ทาฟต้า ลพบุรี 
การฝึกมีหลากหลายระดับ  คุณอยากได้การฝึกขนาดไหน ก็ยู่ที่คุณ ค่าใช้จ่ายในการฝึกจึงไม่ใช่สิ่งแรกที่คิด  คุณจะได้ในสิ่งที่คุณจ่าย เสมอครับ
 
การดับเพลิงที่เกิดกับน้ำมันและแก็ส
คลิกดูรายละเอียดที่รูปภาพซ้ายมือ
PETROLEUM FIRE 

 CLICK at PHOTO
การดับเพลิงในอาคารสูง
คลิกดูรายละเอียดที่รูปภาพซ้ายมือ
INTERIOR FIRE
 
 CLICK  at PHOTO

การดับเพลิงขึ้นรุนแรงในสถานประกอบการ
(ไม่ใช่พื้นฐานตามกฏหมาย)
คลิกดูรายละเอียดที่รูปภาพซ้ายมือ
DRY CHEMICAL   FIRE 
CLICK  at PHOTO
การวางแผนฉุกเฉินของสถานประกอบการ
แบบไม่ใช่การเติมคำในช่องว่างก็เป็นแผนฉุกเฉิน
 เพื่อป้องกันเพลิงไหม้สำหรับ  คลังน้ำมัน
 โรงคลังเก็บสารพิษ สารเคมี อาคารสูง
และอุบัติภัยอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสถาน
ประกอบการ 
EMERGENCY RESPONSE PLANS
  ความปลอดภัยในการใช้แก็สปิโตรเลียมเหลว
ตามหลักสูตรของธุรกิจพลังงาน(กรมโยธาธิการเดิม)
LPG  SAFETY
   

หลักสูตรที่ทางสถาบันจะเปิดอบรมนอกเหนือจากหลักสูตรการดับเพลิงแล้วคือ 
            -
    หลักสูตร การปฏิบัติงานในคลังเก็บ น้ำมัน แก็ส สารเคมี ต่าง
              Terminal & Depot operations

          -
   
หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ
              Truck Driver Fire & Safety Program

          -
  
หลักสูตรความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานรับเหมา
              
Contractor Fire &    Safety   Program

          -
  
ลักสูตรความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของพนักงานรับเหมา
            Contractor Safety

          -
  
หลักสูตรการบริหารงานในกรณีฉุกเฉิน
             Emergency Management  , Emergency Response Team

         -
  
หลักสูตรการการดูแลตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ
            Fire Fighting Equipment   Check – Testing- Maintianance ,
            มาตรฐานการตรวจสอบ NFPA

         -
 
หลักสูตรการเตรียมการเหตุฉุกเฉินกับสารเคมี สารพิษ
            Hazardouse  Material Emergency  Response

         -
 
หลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับแก็ส
           LPG Training ตามหลักสูตร กรมธุรกิจพลังงาน (โยธาธิการ PWDเดิม)

         -
 
หลักสูตรการบริหารจัดการในกรณีเมื่อเกิดการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อม
           
Certified Environment & Pollution control
        
- การเก็บกำจัดน้ำมันหก รั่วไหล
Oil spill clean up     
        - การวางแผนฉุกเฉิน เมื่อน้ำมันหกรั่วไหล Oil spill  response plan

        - การใช้งานกับอุปกรณ์เก็บกำจัดคราบน้ำมันOil spill  equipment

         - การจัดการฝึกซ้อมการกำจัดคราบน้มัน
Oil spiil  exercise 
        - ความปลอดภัยในสถานีบริการปั้มน้ำมัน
          Service station Fire & Safety &   Environment
                

 
ADVANCED INDUSTRIAL FIRE FIGHTING FOR TEAM LEADER
หลักสูตร การดับเพลิงในอุตสาหกรรมขั้นก้าวหน้าสำหรับหัวหน้าหน่วย ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับเทคนิคการดับเพลิงสมัยใหม่ อุปกรณ์ที่ทันสมัยชนิดต่าง ๆ ระยะเวลาอบรม 2 วัน    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ท่านละ 9,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาพิเศษ ในกรณีที่มี การเหมาเป็นรุ่น
                                       วันที่ 1ของการฝึก 
บทที่ 1     วัตถุประสงค์จุดหมายในการฝึกอบรม         (บรรยาย 1 ชม.)
บทที่ 2      การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการจัดทีมดับเพลิง(ภาคสนาม 1 ชม.)
บทที่ 3      เทคนิคการดับเพลิงที่เกิดกับน้ำมัน - สารไวไฟ                  (บรรยาย 1 ชม.)        (ภาคสนาม 2 ชม.)
บทที่ 4      การบริหารงานด้านอัคคีภัย และการวางแผนฉุกเฉิน           (บรรยาย 1 ชม.)
บทที่ 5      การดับเพลิงกับวัตถุอันตรายและสารพิษ      (ภาคสนาม 2 ชม.)
บทที่ 6      การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบสะพาย                                 (บรรยาย 1 ชม.)  
                              (ภาคสนาม 1 ชม.)
บทที่ 7      การดับไฟในอาคาร การระบายควันและความร้อน             (ภาคสนาม 2 ชม.)
บทที่ 8      การดับไฟ ที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน                                (ภาคสนาม 2 ชม.)
                                         วันที่ 2 ของการฝึก
บทที่ 9  เทคนิคการดับไฟและค้นหา ผู้ประสบเหตุในอาคารที่มีความร้อนสูง                                     (ภาคสนาม 4 ชม.).          
 บทที่ 10 เทคนิคการประสานงานและการสั่งการในขณะที่เกิดเพลิงไหม้จริง    (ภาคสนาม 3 ชม.)

                           รวมชั่วโมงฝึกภาคสนาม 14 ชั่วโมง บรรยาย 4 ชั่วโมง 
คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรม
- ควรผ่านการฝึกดับเพลิงขั้นพื้นฐาน
-เป็น
ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการดับเพลิงและกู้ภัยของสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
-เป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมกลับไปพัฒนาองค์กรของตนให้ดีขึ้น
- มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคหัวใจ     ความดันโลหิตสูงหรือต่ำ     ไวรัสตับอักเสบ A, B   วัณโรค
   เนื่องจากเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติ   จึงคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการฝึกเป็นสำคัญ
- ต้องเตรียมชุดวอร์มที่ทำจากผ้าฝ้ายอย่างหนา 1 ชุด ใช้สำหรับสวมก่อนชุดดับเพลิง ขณะปฏิบัติงานในอาคาร   ความร้อนสูง  อาจจะทำให้เกิดอาการพองจากการแผ่รังษีความร้อนได้
-
ถุงเท้าอย่างหนา
- ควรออกกำลังกายสักประมาณ หนึ่ง สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
- ควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

หมายเหตุ - ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำขณะทำการฝึกตลอดเวลา
- ครูฝึกดับเพลิงมาตราฐาน NFPA, SWEDEN, กรมการปกครอง รวม 8 ท่าน
- ทางโรงเรียน จัดชุดดับเพลิงสำหรับดับไฟในอาคาร ทนความร้อนสูง พร้อมชุดหายใจแบบสะพายประจำตัวทุกคน 
* ทางสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ที่เข้าร่วมในการฝึก

กำหนดฝึกหลักสูตรดับเพลิงขั้นก้าวหน้าสำหรับหัวหน้าหน่วย รุ่นต่อไปจะแจ้งให้ทราบครับ                     BACK TO MAINPAGE

 ยังมีอีกหลากหลายหลักสูตรนะครับ อัตราค่าบริการก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับ  ถ้าไม่มีจริงๆก็บอกมาจะช่วยครับ วันหลังค่อยว่ากันเพราะว่าพวกเราจะรอไม่ได้ ความสูญเสียคือหน้าตาของพวกเราคนไทยทั้งแผ่นดิน นะครับ

            กลับหน้าแรกครับ

ติดต่อเรา
สถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง
สำนักงาน โทร 02 385 4853
       แฟ็กซ์  02 7547961

    081 867 6825
หรืออีเมล์มาที่  
 thaifire@gmail.com    
ขอบคุณครับ