ช่องทางเข้าออกที่ใช้ สำหรับการอพยพหนีภัยและดับเพลิง
    การออกแบบโครงสร้างของอาคารสำนักงาน

  ภาพไฟไหม้อาคารสูงในประเทศรัสเซียเมื่อปีที่แล้ว ทั้งสองภาพแสดงให้เห็น
สภาพความยากลำบากในการเข้าทำการดับเพลิงในอาคาร    ซึ่งในการดับเพลิง
ครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จใช้เวลานานในการดับเพลิง แต่เป็นอาคารที่ยังมีคน
อยู่ไม่มาก  การสูญเสียไม่มากแล้วอาคารของท่านล่ะ ความพร้อมจะมีอยู่ในระดับไดบ้าง  อ่านบทความต่อๆไปแล้วท่านก็ค่อยๆ ประเมินตัวเองนะครับ
 

      จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ไฟง่ายที่จะขยายแผ่วงกว้างขึ้นด้วยความรวดเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับแบบและวัสดุที่ใช้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญอีกประการคือเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้ว ทางสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และกู้ภัยที่จะเข้าออกสู่อาคารที่เกิดเหตุนั้นๆ พร้อมอุปกรณ์ซึ่งเราจะกล่าวเฉพาะตัวอาคารเท่านั้นจะไม่รวมถึงถนนที่จะเข้าสู่อาคารนั้น ๆ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทความต่อๆ ไป เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอาจจะพบกับอุปสรรค์หลาย ๆ อย่างในการที่เข้าทำการดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นตึกที่มีขนาดใหญ่มีหลายชั้นเพราะเป็นอาคารสูง กรอบประตู กำแพงผนังกั้นห้องต่างๆ ซึ่งจะเป็นตัวกั้นไม่ให้ควันและความร้อนแผ่ระบายออกสู่ภายนอกหรือห้องอื่นๆ ควันไฟ เมื่อสะสมมากขึ้นก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่สามารถมองเห็นจนทำให้การช่วยเหลือผู้คนที่ติดอยู่รวมทั้งการดับเพลิงไม่ประสบความสำเร็จ ตึกที่ไม่มีหน้าต่าง หรือพื้นที่อับเช่นห้องใต้ดินก็จะสร้างปัญหาเป็นอย่างมากในการดับเพลิงสาเหตุเพราะควันไฟและความร้อนจะสะสมอยู่ภายในไม่สามารถจะระบายออกสู่ภายนอก     ฉะนั้นการออกแบบวางแปลนห้อง ช่องทางเข้าออกต่างๆ ของตัวอาคารหากมีจำนวนไม่เพียงพอ ในการที่จะเข้าทำการดับเพลิงก็ควรให้มีการเพิ่มเติมแก้ไข ให้มีระบบป้องกันดับเพลิงต่างๆ เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบหัวฉีดน้ำเป็นฝอยแบบอัตโนมัติ (Automaticsprinkler system) เพิ่มเติมความทนทานไฟของผนังกำแพงกั้นห้องให้ยาวนานขึ้น จัดให้มีหัวฉีดพร้อมสายต่อเข้ากับระบบน้ำดับเพลิงของอาคารเองและจากดับเพลิงจากภายนอก นอกเหนือจากนี้อาจจะมีระบบระบายควันอัตโนมัติ แต่ระบบหัวฉีดน้ำเป็นฝอยแบบอัตโนมัติจะเป็นระบบที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการป้องกันแบบใดก็ตาม
การระบายอากาศ และ ควันไฟ

      การระบายควันและอากาศพิษจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการควบคุมเพลิง เพราะจะแสดงถึงความสามารถและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดับเพลิง อันมีต้นเหตุมาจาก การระบายควันไฟไอพิษและความร้อนออกจากอาคาร

การระบายควันมีอยู่หลายๆวิธีเช่น    วิธีกล วิธีธรรมชาติ 
การระบายเอาสิ่งดังกล่าวออกไปจากอาคารนั้นจะมีผลและความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับเพลิงไหม้คือ

        - ลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยลงในกรณีที่มีผู้ติดอยู่ภายในอาคาร
        - ทำให้สภาวะการมองเห็นของพนักงานดับเพลิงดีขึ้นและสามารถเข้าใกล้จุดที่เป็นเพลิงไหม้จริง ๆ
          ทำให้การดับเพลิงใช้เวลาน้อยลง อัตราการสูญเสียก็จะลดลงด้วย
        - สามารถควบคุมทิศทางการแผ่ขยายของเพลิงไหม้ให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ
          ซึ่งสามารถช่วยชีวิตผู้ที่ติดอยู่ภายใน และป้องกันทรัพย์สินที่มีค่าได้อีกด้วย
        - เป็นการระบายควันพิษและแก๊สพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ ก่อนที่จะเกิดการสะสมเป็นควันแก๊ส
          ไว ไฟ เพราะหากไม่ระบายแล้ว ก็จะเกิดการระเบิดที่เกิดจากตัวของควันเอง เกิดจากมีอากาศเข้าสู่
          กลุ่มควันและแก๊สไวไฟนั้น ๆ (Smoke Explosion and Backdraft)                          
        - เป็นการลดความร้อนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติการภายในอาคาร  

NEXT