ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อการร้ายด้วยสารพิษ สารเคมี ชีวะภาพ จาก US Army Medical Research


กลไกในการแพร่กระจาย DISSEMINATION DEVICES 
Introduction
แม้ว่าความรู้เกี่ยวกับขีดความสามารถและคุณสมบัติของสารเคมี จุลชีวะ และรังสี จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ทำความสะอาดขจัดมลพิษภายหลังเหตุการณ์ แต่ทว่าการที่ท่านมีความรู้เกี่ยวกับศักยภาพของเหตุการณ์ที่อาจมี
โอกาสเกิดขึ้น อีกทั้งเครื่องมือที่ผู้ก่อการร้ายอาจใช้ในการแพร่กระจายสารเคมี จุลชีวะ และรังสี จะช่วยท่านให้
สามารถคาดคะเนและป้องกัน หรือบรรเทา จำกัดผลลัพธ์ของการโจมตี วิชานี้จะให้ความรู้ท่านเกี่ยวกับกลไกแบบ
ต่าง ๆ ซึ่งผู้ก่อการร้ายอาจประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือแพร่กระจายสารเคมี จุลชีวะ และรังสี

Dissemination Devices กลไกในการแพร่กระจาย
เราจัดแบ่งกลไกออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยแยกตามวิธีการที่แพร่กระจายสารหรือวัสดุเหล่านั้น ๆ

Direct Deposit แพร่โดยตรง
กลไกแบบ direct deposit คือกลไกซึ่งเป็นแบบจักรกล (mechanical) ใช้ในการโจมตีเป้าหมาย
จำเพาะอันใดอันหนึ่ง และก่อผลลัพธ์หรือความเสียหายต่อมวลชน (หรือผลลัพธ์ข้างเคียง) ค่อนข้างน้อย กลไกเช่นนี้
มักประดิษฐ์ขึ้นมาโดยมีเจตนารมณ์ที่จะส่งสารพิษโดยตรงเข้าไปยังเป้าหมาย และอาจทำมาจากสิ่งของสามัญต่าง ๆ
เช่น ไม้เท้า ปากกา หรือร่ม อาวุธประเภทนี้ไม่กอให้เกิดอันตรายแบบใต้ลม ผลลัพธ์ของกลไกแบบนี้เป็นสิ่งซึ่งควบคุม
ได้ง่ายที่สุด

Breaking Devices กลไกแบบตี/แตก
กลไกแบบ breaking devices คืออาวุธแบบจักรกลซึ่งหุ้มห่อบรรจุสารพิษไว้และเมื่อถูกตีให้แตก ก็จะปล่อยสารพิษ
นี้ออกมา ส่วนใหญ่เป็นสิ่งซึ่งประดิษฐ์ขึ้นจากวัตถุสามัญทั่วไป เช่น หลอดไฟ ลูกโป่ง หรือกระติกน้ำร้อน แล้วอีกฉีดสารเหล่านี้เข้าบรรจุไว้ในวัตถุเหล่านี้ "ขั้นตอนในการบรรจุ" เป็นเรื่องอันตรายและเสี่ยงภัยมาก ทั้งต่อผู้ก่อการร้ายและเป้าหมาย วิธีใช้กลไกแบบนี้ก็คือโยนไปยังเป้าหมายเพื่อให้แตกออก กลไกแบบนี้ ก่อให้เกิด point dissemination และก่อให้เกิดอันตรายใต้ลมแก่ผู้ซึ่งไม่มีชุดปกป้องร่างกาย ผลลัพธ์ของกลไกแบบนี้เป็นเรื่องซึ่งควบคุมได้ปานกลาง


Spraying Devices
คือ Mechanical spraying devices ซึ่งมีที่บรรจุสารพิษที่จะพ่นออกมา แทนใช้การระเบิดให้กระจายออก จะเป็นการใช้แรงอัด/ดัน แรงอัดอาจมาจากแหล่งต่างหาก อาจใช้ตรงจุดที่จะพ่น เช่น กระป๋องสเปรย์ หรือ อาจทำให้พุ่งออกเป็นเส้น เป็นต้น เป็นส่วนหนึ่งของท่อไอเสียรถยนต์ ในบรรดากลไกในการแพร่กระจาย กลไกนี้ เป็นสิ่งซึ่งควบคุมได้น้อยที่สุด และก่อให้เกิดภัยในพื้นที่กว้างใหญ่ได้ ตัวอย่างหนึ่งของวิธีการโจมตีด้วยกลไกแบบนี้คือการทดสอบซึ่งได้ทำในการพ่นสารจุลชีวะทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ เมื่อ 40 ปีมาแล้ว ในการทดสอบนี้ กลไก 2 อัน พ่นเมฆซึ่งมี "แบคทีเรียที่ไม่เป็นอันตราย" ออกมา 6 ครั้ง ผลคือการแปดเปื้อนเป็นพื้นที่ถึง 200 ตารางกิโลเมตร 

Vectors 
Vectors ส่วนใหญ่เป็นกลไกใช้แพร่จุลชีวะที่มีชีวิต vector คือพาหนะที่นำพาแบคทีเรีย 
อาจเป็นแมลง หรือสิ่งของซึ่งได้ผ่านการแปดเปื้อน (Contaminated) เช่น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อาหาร น้ำ เป็นต้น
Vectors เป็นสิ่งซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ วิธีการแพร่ประเภทนี้เป็นสิ่งซึ่งทำนายและควบคุมได้ยากที่สุด ถ้า 
Vectors เป็นสิ่งซึ่งมาทางอากาศ อาจสามารถไปได้ไกลถึง 65 กิโลเมตรภายในหนึ่งวัน 

จุดล่อแหลมที่น่าจะถูกโจมตีPotential Terrorist Targets
a. เพื่อเพิ่มฤทธิ์ของสารเคมี จุลชีวะ รังสีให้มากที่สุด สถานที่ซึ่งคนร้ายสนใจจะเลือกโจมตี คือที่ซึ่งปิดล้อมรอบข้าง
(ภายในอาคารเป็นต้น) ถ้าเป็นข้างนอก ลมอาจทำให้ไอจางหมดฤทธิ์ลงอย่างรวดเร็ว จนมีความเข้มข้นจางมาก
ผู้คนที่ผ่านไปอาจไม่สังเกตรู้ได้ อีกทั้งแสง ultra-violer rays จากดวงอาทิตย์อาจทำลายจุลชีวะส่วนใหญ่ภายใน
เวลา 2 ชั่วโมง
b. ไม่ว่าจะปล่อยสารพิษที่ใดก็ตาม ถ้ามีฝูงชนจำนวนมาก ก็จะก่อการบาดเจ็บ/ตายได้มากที่สุด อีกทั้งก่อให้เกิดความ
ตื่นกลัว และได้ความสนใจจากสื่อมวลชนสูงสุด เหตุการณ์ที่คนสนใจมากก็ย่อมได้การออกเป็นข่าวมาก กลุ่มผู้ก่อการ
ร้ายที่ก่อเหตุก็จะได้ชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น เหตุการณ์โจมตีที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่น ในเหตุการณ์ใหญ่ขนาด
โอลิมปิค ในสายตาของคนร้าย จะคุ้มค่ากับการพยายามทะลวงผ่านมาตรการรปภ. ที่เข้มงวด
c. สถานที่และโครงสร้างสาธารณูปโภค ของรัฐบาล ของรัฐ อาจเป็นเป้าหมายของการก่อการ 
วงการอุตสาหกรรมซึ่งผลิตหรือใช้สารเคมีที่เป็นพิษเหล่านี้ย่อมต้องมีสถานที่ซึ่งเก็บสาร เช่นนี้ เป็น
ปริมาณมาก ดังนั้น จึงเป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายได้เช่นกัน อีกทั้งส่วนใหญ่มาตรการ รปภ. ณ สถานที่เช่นนี้มัก
ไม่ค่อยเข้มงวด และสามารถเข้าถึงได้จากท้องถนนหลวง และที่เสี่ยงมากคือพาหนะที่ใช้ขนส่งสารอันตรายที่มีโอกาส
ถูกนำมาใช้เป็นอาวุธ วันหนึ่ง ๆ จะมีรถไฟ รถบรรทุก จำนวนมากซึ่งบรรทุกสารอันตรายที่ผ่านเมืองใหญ่
d. อาคารบางประเภท เช่น ศาลากลาง ตึกที่ทำการรัฐบาล ฐานทัพ เหล่านี้ล้วนอาจตกเป็น
เป้าหมายได้ โดยสรุป สถานที่ใดก็ตามซึ่งผู้ก่อการร้ายสนใจ ล้วนย่อมเป็นเป้าหมายได้ทั้งสิ้นสำหรับการโจมตี ด้วย
อาวุธประเภท สารเคมี จุลชีวะ และรังสี 

           กลับหน้าความรู้เรื่องสงครามเคมี ชีวภาพ